Отказ от присъствие на свидетел при връчване на акт на нарушител

Обикновено полицията и органите на реда изискват присъствие на свидетел при съставяне на акт на нарушител. Какви са вариантите за свидетеля да не присъства на връчване на акт за нарушение (АУАН и др.) и акта да бъде връчен законосъобразно?

Вие, свидетелят, може да се възползвате от правата които ви се дават въз основа на Закона за защита на лицата подаващи сигнали и публично оповестяващи информация за нарушения.

За целта трябва да изпратите кратка поща (email или класическа) до органа, който ви привиква.

Даваме ви шаблон на документа:


До [този орган, който ви е изпратил повиквателното]

Моля акта на нарушителя да бъде връчен въз основа на подписаното сведение, което съм ви изпратил. Моля да вземете в предвид не само сигнала, но и [приложените снимкови доказателства].

Моля акта на нарушителя да бъде връчен без моето присъствие, възползвайки се от правата ми дадени от Закона за защита на лицата подаващи сигнали и публично оповестяващи информация за нарушения.

Моля вземете в предвид Чл. 5. (1) гласящ „Защита по този закон се предоставя на сигнализиращо лице от момента на подаването на сигнала или публичното оповестяване на информация за нарушение.“

Вземете в предвид и частта Задължение за поверителност и по-специално Чл. 31.:

(1) Задължените субекти по чл. 12, ал. 1 и Комисията предприемат съответни мерки за защита на информацията, свързана с подадените сигнали за нарушения, и за защита на самоличността на сигнализиращите лица, като осигуряват достъп до информацията единствено на служителите, на които тези данни са необходими за изпълняване на служебните им задължения.

(2) Предаването на данни и позоваването на обстоятелства от Комисията и задължените субекти по чл. 12, ал. 1 не може да разкрива пряко или косвено самоличността на сигнализиращото лице, както и да създаде предположение за неговата самоличност.

(3) Алинеи 1 и 2 се прилагат и за защита на самоличността на засегнатите лица.

(4) Разкриването на самоличността или информацията по ал. 1 се допуска само при изрично писмено съгласие на сигнализиращото лице.

Дата: ………………..

Име: ……………………………………………………